Tietoa meistä

Valtakunnallinen seksuaalikasvatuksen verkosto VALVE ry on vuonna 2021 perustettu yhdistys, jonka päätavoite on edistää inklusiivisiin käytäntöihin perustuvaa seksuaalikasvatusta ja parantaa tarjottavan seksuaalikasvatuksen tasoa. Inklusiivinen lähestymistapa seksuaalikasvatukseen tarkoittaa, että VALVE ry tavoittelee tilannetta, jossa seksuaalikasvatuksessa on huomioituna moninaiset erilaiset ihmisryhmät siten, että moninaisuus on lähtökohta ja sisään kirjoitettu asia seksuaalikasvatuksen käytänteissä. Yhdistys pyrkii tähän tilanteeseen tekemällä vaikuttamistyötä rakenteellisella tasolla sekä kouluttamalla ammattilaisia ja asiantuntijoita, joiden työtä seksuaalisuuden teemat eri tavalla koskettavat. Yhdistys järjestää tapahtumia seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista sekä tekee yhteistyötä järjestöjen, päättäjien, ammattimaisten seksuaalikasvattajien sekä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

Tarve yhdistyksen olemassaololle on syntynyt havainnosta, että seksuaalikasvatus on lisääntymiskeskeistä, kapeaa ja normatiivisia näkökulmia painottavaa. Seksuaalikasvatus ei ota esimerkiksi vammaisia tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä riittävällä tavalla huomioon ja normien ulkopuolinen seksuaalisuus näyttäytyy ennemmin poikkeuksena kuin yhdenvertaisena tapana käsitellä maailmaa. Lisäksi seksuaalikasvatuksen järjestämisen systemaattisuudessa ja käytettävissä materiaaleissa on puutteita ja laadullista epätasalaatuisuutta paikkakuntien ja jopa yksittäisten koulujen välillä. VALVE ry:n perustamisessa on ollut keskiössä ajatus, että kentälle tarvitaan toimija, joka ottaa asiakseen parantaa seksuaalikasvatuksen tavoitettavuutta, saavutettavuutta, inklusiivisuutta ja moninaisuuden huomioimista. Monipuolinen seksuaalikasvatus on osa seksuaalioikeuksia, joiden toteutuminen on osa ihmisoikeuksia.

VALVE ry katsoo, että seksuaalikasvatuksen tilaa tulee parantaa erityisesti seksuaalisuutta työssään käsittelevien ammattilaisten tietotaitotasoon vaikuttamalla, yhteiskunnallisia rakenteita kehittämällä sekä pitkän linjan vaikutustyötä tekemällä. Näin toimimalla yhdistys vaikuttaa tehokkaammin asenteisiin, kun koulutetut ammattilaiset siirtävät tietotaitoaan seksuaalikasvatuksen kohderyhmille. Ammattilaisten ja asiantuntijoiden kautta on myös mahdollista tavoittaa isompi joukko ihmisiä kuin suoraa kasvatustyötä tekemällä. VALVE ry pitää äärimmäisen tärkeänä, että kaikkien ihmisryhmien seksuaalioikeudet toteutuvat ja että laadukas seksuaalikasvatus tavoittaa mahdollisimman monet ihmisryhmät.

Tutustu VALVE ry:n hallitukseen täällä!

Arvot ja linjaukset

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus tarkoittaa Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaisesti seksuaalikasvatusta, jonka tarkoituksena on välittää puolueetonta ja tieteellisesti pätevää tietoa seksuaalisuuden kaikista ulottuvuuksista jokaisen ikätason mukaisesti. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus antaa valmiuksia oman seksuaalisuuden käsittelemiseen ja auttaa osaltaan kehittämään sallivaa, vastuullista ja ennakkoluulotonta suhtautumista seksuaalisuuteen. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus perustuu ajatukselle, että ihmiset tarvitsevat seksuaalikasvatusta kaikissa elämänkaaren ikävaiheissa.

Yhdistyksen arvojen keskiössä ovat seksuaalioikeudet, ihmisoikeudet, vammaisten oikeudet, keho- ja seksipositiivisuus, moninaisuus (sukupuoli, seksuaalisuus, suhteet ym.), suostumusperustaisuus, normikriittisyys, omien ja muiden rajojen tunnistaminen ja kunnioittaminen, seksuaalisen nautinnon edistäminen sekä kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen edistäminen. VALVE ry noudattaa kaikessa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita, jotka löydät täältä. Yhdistyksen säännöt löydät täältä, yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2024-2025 täältä ja strategian vuosille 2024-2026 täältä.