VALVE ry strategia 2024-2026

1. Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen

VALVE ry:n toiminnan tärkeimpänä periaatteena on moninaisuuden lisääminen ja
yhdenvertaisuuden edistäminen kaikessa toiminassaan. Tätä tavoitetta edesautetaan
arvostamalla moninaisia tapoja olla, kuuntelemalla eri ihmisryhmiin kuuluvia ihmisiä heidän
lähtökohdistaan ja kouluttautumalla yhdenvertaisuudesta. Vain tiedostamalla eri syrjivät ja
sortavat rakenteet on mahdollista toteuttaa ryhmämuotoista toimintaa, jossa myös
vähemmistöihin kuuluvilla ihmisillä on hyvä olla. Lisäksi tuntemus syrjinnän ja vallan
epätasapainon muodoista päivittyy jatkuvasti, joten tietotaitojen ylläpitäminen vaatii aikaa ja
paneutumista. Moninaisuuden ja diversiteetin arvostamiseen ja edistämiseen kuuluu myös
tilan antaminen ihmisille, jotka muutoin ovat yhteiskunnassa heikommassa asemassa.

2. Arvot toiminnan keskiössä ja arvoihin nojaava viestintä

VALVE ry:n arvot näkyvät kaikessa yhdistyksen toiminnassa niin ulospäin kohdistettuna
viestintänä kuin sisäisenä toimintakulttuurina. VALVE ry ei jousta arvoistaan saavuttaakseen
järjestötoiminnassa pikavoittoja, vaan tekee hankinnat ja yhteistyöt eettiset periaatteet
edellä sekä odottaa arvojensa mukaista työskentelyä kaikilta toiminnassaan mukana olevilta
henkilöiltä. Mahdollisiin väärinkäytöksiin puututaan ja turvallisemman tilan periaatteiden
sekä arvojen ja muiden periaatteiden rikkomukset otetaan vakavasti. Väärinkäytöksiin
puututaan kuitenkin 1. periaatekohtaa noudattamalla eli kunnioittavan kohtaamisen avulla.
Tarkemmin yhdistyksen arvojen konkreettinen toteuttaminen on määritelty VALVE ry:n
yhdenvertaisuussuunnitelmassa ja turvallisemman tilan periaatteissa.

3. Avoimuus ja keskinäinen kunnioitus

Avoimuus toiminnassa tarkoittaa, että VALVE ry kannustaa toimijoitaan avoimeen
viestintään yhdistyksen sisäisistä ja ulkoisista kehittämiskohdista. VALVE ry:n tavoitteena
on, että jokainen yhdistyksessä toimiva henkilö uskaltaa olla omanlaisensa. Toisaalta
VALVE ry korostaa jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja ketään ei pakoteta jakamaan itsestään
mitään, muiden toimijoiden rajoja kunnioitetaan ja kuunnellaan sekä annetaan muille tilaa
olla oma itsensä. Avoimuus tai omana itsenä oleminen ei siis tarkoita oikeutta kävellä
muiden ylitse. Muiden näkemyksiä ja tapoja tehdä pidetään lähtökohtaisesti arvokkaana ja
erilaisuus on ennen kaikkea mahdollisuus oppia uutta.

4. Hyvinvointipolitiikka – toiminta resurssien ja voimavarojen
mukaisesti

Hyvinvointipolitiikka on VALVE ry:n toiminnan ytimessä ja se läpileikkaa yhdistystoiminnan
kaikki osa-alueet. Hyvinvointipolitiikka VALVE ry:n toiminnassa tarkoittaa sitä, että
yhdistyksen toimijoita kannustetaan pitämään omista rajoistaan kiinni ja myös viestimään
omia rajojaan avoimesti. VALVE ry:n toiminnassa on aina mahdollista neuvotella itselleen
vähemmän vastuuta ja asettaa omat voimavarat yhdistystoiminnan edelle. Myös palkalliset
työntekijät ja toimeksiantosopimuksella työskentelevät voivat neuvotella itselleen
rauhallisempaa työtahtia sekä työmäärän pienentämistä. VALVE ry työnantajana kannustaa
toimijoitaan avoimuuteen epäkohdista ja omista voimavaroista (tai niiden
riittämättömyydestä) viestimisessä. Hyvinvointipolitiikan ytimessä on, että yhdistystoimijat
eivät uuvu ja kokevat VALVE ry:n toiminnan mielekkäänä ja antoisana. Toisaalta
hyvinvointipolitiikkaa on armollisuus epätäydellisyyttä kohtaan – kaikkea ei voi heti osata ja
tietää.

5. Vastuullisuus ja toiminnan parantaminen annetun palautteen
pohjalta

VALVE ry pitää huolen edellä mainittujen periaatteiden toteutumisesta pyytämällä aktiivisesti
palautetta toiminnastaan ja myös kehittämällä toimintaansa annetun palautteen pohjalta.
Kriittinen palaute on lähtökohtaisesti yhdistykselle ja sen toimijoille ennemmin mahdollisuus
uuden oppimiselle kuin merkki yhdistystoiminnan tappiosta. VALVE ry ei myöskään pyri
sanelemaan minkälainen kritiikki on perusteltua, vaan ottaa kaiken kritiikin vakavasti –
etenkin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden esittämänä. VALVE ry korostaa
toiminnassaan vastuullisuutta ja pitää kiinni vastuullisista toimintatavoista myös
kriisitilanteissa ja tilanteissa, joissa kritiikki tuntuu hankalalta.

1. Kouluttamistoiminta & materiaalin tuotanto

Vuosien 2024–2026 aikana VALVE ry kehittää rakenteita omalle kouluttamistoiminnalle ja
oppimateriaalien tuottamis- ja kehittämistoiminnalle. Vuoden 2023 aikana sosiaali- ja
terveysalojen ammattilaisille pidetyt seksuaalikasvatuksen koulutukset, Suostumuksen
aikakausi- seminaari sekä tuotettu oppimateriaalipaketti yläkoulun opettajille toimivat
luontevana pohjana yhdistystoiminnan jatkokehittämiselle. Jo tuotettuja koulutuksia ja
materiaaleja muokataan ja kehitetään saadun palautteen pohjalta sekä laajennetaan
koulutuksien ja materiaalien tuotantoa hakemalla rahoitusta erilaisille projekteille ja
tekemällä yhteistyötä VALVE ry:n toiminnan tarkoitusta tukevien tahojen kanssa. VALVE ry:n
tavoitteena on vuosien 2024–2026 aikana käynnistää eri alojen ammattilaisille ja
asiantuntijoille suunnattua täydennyskoulutustoimintaa seksuaalisuuden teemojen
viitekehyksessä. Täydennyskoulutustoiminta voi olla lyhyempiä muutaman viikon tai
kuukauden mittaisia kursseja, mutta myös laajempi vuoden mittainen
kouluttamiskokonaisuus. Jotta kouluttamistoiminta ja materiaalintuotanto ovat ajan tasalla,
VALVE ry:n toimijat kehittävät myös omatoimisesti tietotaitoaan yhdenvertaisuuden
teemoissa. Lisäksi yhdistys ottaa selvää kohderyhmien toiveista ja tarpeista (ml.
seksuaalikasvatusta saavat ryhmät, kuten erilaiset nuorten ryhmät).
Esimerkkejä kohderyhmistä, joille koulutusta voidaan antaa: työpaikat, koulut, ammattilaiset,
huoltajat, erilaiset perheet ja muut epäviralliset seksuaalikasvattajat.

2. Seksuaalikasvattajien verkostoituminen

Toinen tärkeä kehittämiskohde vuosille 2024–2026 on tilan tarjoaminen
seksuaalikasvattajien verkostoitumiselle, mihin toisaalta yhdistyksen kokonainen nimi
viittaa. Tämä tarkoittaa erilaisten seksuaalikasvatusta antavien ammattilaisten ja tahojen
sekä opiskelijoiden huomioimista monipuolisella jäsentoiminnalla ja muulla kohderyhmille
tarjottavilla palveluilla (kuten koulutuksilla ja materiaaleilla). Lisäksi VALVE ry tarjoaa
jäsenilleen muuttuvia jäsenetuja, joita konkretisoidaan vuoden 2024 alkupuoliskon aikana.
Verkostoitumistoiminnalla on tarkoitus tarjota esimerkiksi tukea seksuaalikasvatuksen
järjestämiseen ja antamiseen, tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta sekä
tilaa ammatilliselle järjestäytymiselle. Tässä viitekehyksessä tukea voidaan tarjota myös
lasten ja nuorten huoltajille sekä tarjota konsultaatiota seksuaalisuuden eri ulottuvuuksista.

Jotta VALVE ry pystyy tarjoamaan monipuolista jäsentoimintaa sekä kehittämään
yhdistystoimintaa erilaiset tarpeet huomioon ottavaan suuntaan, yhdistys kysyy vähintään
kerran vuodessa palautetta jäsenistöltään toiveiden ja tarpeiden selvittämiseksi sekä
kehittämiskohtien tunnistamiseksi. Toisaalta yhdistyksen toiminta perustuu aktiiviselle
palautteen kysymiselle ja vastaanottamiselle, joten palautteen antamisen mahdollisuudet
tuodaan selkeästi esiin kaikissa tapahtumissa, luottamustoimijoiden työskentelyssä,
työntekijöiden perehdyttämisessä sekä vapaaehtoistoiminnassa. Tältä pohjalta yhdistyksen
toiminta kehittyy jatkuvasti ja perustuu yhdessä oppimiselle ja keskeneräisyyden
tunnistamiselle.


VALVE ry tekee monipuolisesti yhteistyötä eri alojen ammattilaisten, asiantuntijoiden ja
seksuaalikasvatusta tarjoavien tahojen avulla sekä tarjoaa matalan kynnyksen tapahtumia
ammattilaiskeskustelun kehittämiseen. Isoimpia seksuaalikasvattajien verkostoitumisen
areenoita tulee olemaan vuonna 2024 ensimmäisen kerran järjestettävät
seksuaalikasvattajien päivät, josta tehdään vuosittainen tapahtuma ammattilaisten
verkostoitumista ja ammattimaisen seksuaalikasvatuksen kehittämistä varten.

3. Valtakunnallinen vaikuttaminen & alueellinen kehittäminen

Kaksi ensimmäistä VALVE ry:n toimintavuotta on kulunut etenkin yhdistyksen toimivien
rakenteiden synnyttämiseen sekä koulutustoiminnan ja materiaalien tuottamisen
pilotoimiseen. Tämän vuoksi yhdistyksen toiminnan valtakunnallisuus ei ole vielä
konkretisoitunut eikä vaikuttamistyötä valtakunnallisella tasolla ole tehty paljon. Toisaalta
VALVE ry on päässyt perustamisestaan lähtien osallistumaan muun muassa Väestöliiton
koordinoimaan Seksuaalioikeusverkostoon, minkä puitteissa yhdistys on osallistunut
kannanottojen tekemiseen muiden järjestöjen kanssa sekä seksuaalikasvatuksen
taustapaperin muodostamiseen ja vaalivaikuttamiseen. Tällaista muihin
seksuaalikasvatusta ja muita seksuaalioikeuksien toteutumista puolustaviin ja edistäviin
tahoihin verkostoitumista onkin tarkoitus jatkaa ja syventää vuosien 2024–2026 aikana.
Konkreettisina tavoitteina on luoda kytköksiä poliittisiin päättäjiin sekä muodostaa myös
omia kannanottoja seksuaalikasvatuksen ja seksuaalioikeuksien toteutumiseen Suomessa.


Valtakunnallisen vaikuttamistyön kanssa käsi kädessä kulkee alueellinen kehittäminen,
koska alueiden seksuaalikasvatuksen toteutumista vahvistamalla ja monipuolistamalla
myös valtakunnallinen vaikuttaminen helpottuu. Aluetasolla tapahtuva palvelujen ja
seksuaalikasvatuksen paraneminen heijastuvat valtakunnallisiin painopisteisiin ja toimivat
jo luodut rakenteet on helpompi kopioida toisille alueille kuin aloittaa kehittämistyö
juuritasolta. VALVE ry:n tarkoitus vuosien 2024–2026 aikana on jatkaa vuonna 2023
aloitettua alueellista kehittämistyötä ja vakiinnuttaa seksuaalikasvatuksen rakenteita
Pirkanmaalla sekä järjestää tapahtumia ammattilaisille ja asiantuntijoille, joiden työtä
seksuaalisuuden teemat koskettavat. Vuosien 2024–2026 tavoitteena on levittää
Pirkanmaalla hyväksi havaittuja malleja pilotointitarkoituksessa yhdelle tai kahdelle uudelle
alueelle, esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tai Varsinais-Suomeen. Pääpainopisteenä
alueellisessa kehittämisessä on siis Pirkanmaa, mutta resurssien salliessa kehittämistyötä
voidaan levittää useammillekin alueille ja ottaa kunnianhimoisempia tavoitteita.


Alueellisen kehittämisen onnistumiseksi VALVE ry hyödyntää työkaluina alueellisen
rahoituksen hakemista, luo kontakteja paikallistason medioihin sekä toteuttaa paikallistason
hankkeita. Yhdistys osallistuu erilaisiin paikallisiin verkostoitumistapahtumiin sekä viestii
toiminnastaan kaupunkien ja hyvinvointialueiden luottamustoimijoille ja hallinnollisille
työntekijöille. Vaikuttamistyön syventämistä jatketaan toisaalta myös valtakunnallisella
tasolla esimerkiksi osallistumalla valtakunnallisiin tapahtumiin, lähtemällä mukaan uusiin
asiantuntijaverkostoihin, pyrkimällä aktiivisesti esiin erilaisissa ammattilaisyhteyksissä sekä
luomalla monipuolisia mediakontakteja. Vaikuttamistyötä voidaan syventää myös
ulottamalla yhteistyötä perinteisen järjestötyön ulkopuolelle esimerkiksi yritysyhteistyön
muodossa. Kaiken tämän ylätavoitteena on yhdistyksen yleisen tunnettavuuden
kasvattaminen – tavoite on, että vuonna 2026 alan keskeiset vaikuttajaelimet tuntisivat
yhdistyksen ja pyytäisivät sitä aktiivisesti mukaan alan kehittämistapahtumiin ja kuulemisiin